با انواع تعاریف هوش بهتر آشنا شوید

هوش یکی از بحث برانگیزترین و جالب ترین پروسه های ذهنی و روانی می باشد که نمود آن در کاینات گوناگون به اندازه ی مختلف دیده […]

نوشته با انواع تعاریف هوش بهتر آشنا شوید اولین بار در مرکز تحقیقات هوش نیک. پدیدار شد.

هوش یکی از بحث برانگیزترین و جالب ترین پروسه های ذهنی و روانی می باشد که نمود آن در کاینات گوناگون به اندازه ی مختلف دیده می شود.

کلمه ی هوش حالت پدیده ای را تشریح می کند که از کیفیت ذهنی و روانی برخوردار بوده و قابل مشاهده نیست. بدین دلیل تعریف های گوناگونی از آن عرضه و بیان شده است که این تعاریف و دیدگاه ها در طی زمان دستخوش تغییراتی شده اند.

عده ای هوش را عملکرد مغز و قابلیت ذهنی موجودات به حساب می آورند.برخی هوش را معمولاً در حل کردن مسائل و امور و تفکر عاقلانه می دانند. به عقیده تعدادی دیگر هوش تلفیقی از ادراک ، استدلال و تخیل است. در دید افرادی دیگر هوش فهم و استنباط روابط علت و معلولی بین پدیده هاست.

تعدادی از نظریه های پژوهشگران و روان شناسان معروف در مورد هوش

ـ بینه و سیمون: هوش را استعداد و قابلیت شخص در استنباط ، تفکر و داوری توصیف می کنند.

ـ وکسلر: از نظر وکسلر هوش حاصل ارتباط دائمی و دوسویه و موثر با محیط می باشد و در صورتی که این رابطه دو سویه متعادل صورت گیرد سبب قابلیت سازگاری شخص با محیط و رشد هوشی او می شود.

ـ ثورندایک: او عملکرد هوشی را در سه طبقه ی هوش اجتماعی ، هوش انتزاعی و هوش عینی گروه بندی کرده است. به عقیده او هوش استعداد و قابلیت فراگیری و به کارگیری این آموخته ها در هماهنگی با وضعیت جدید و حل کردن مسائل تازه می باشد.

ـ اشترن: هوش توانایی کلی شخص جهت هماهنگی منطقی با مسائل و وضعیت جدید زندگی می باشد.

ـ بورینگ: از دید وی هوش چیزی است که از طریق تست های هوش ارزیابی و سنجیده می شود و عوامل گوناگونی نظیر استعداد یادگیری و استفاده از تجربه ، تفکر و استدلال ذهنی ، انعطاف پذیری دربرابر تغییرات محیطی و توان برانگیختن خود را در هوش بیان کرده است.

توضیحات مختلفی از هوش را که پژوهشگران و روان شناسان مطرح کرده اند را می توان در سه دسته ی تعاریف عملی ، تعاریف تحلیلی و تعاریف کاربردی جای داد.

تعریف عملی: روان شناسان تربیتی بر این باورند که هوش پدیده ای می باشد که موجب موفقیت تحصیلی افراد می شود و آن را یک نوع توانایی و قابلیت تحصیلی ارزیابی می کنند.

تعریف تحلیلی: هوش استعداد و قابلیت به کارگیری پدیده های سری و یا توان و عکس العمل کارآمد و یا هماهنگی با اوضاع تازه و یا شناسایی وضعیت و حالات عوامل محیطی است. کامل ترین تعریف تحلیلی هوش را وکسلر شرح داده است؛ هوش یعنی استدلال منطقی ، عمل عاقلانه  و رفتار متقابل و موثر با محیط.

تعریف کاربردی: هوش چیزی است که از راه تست های هوش سنجی مورد اندازه گیری و ارزیابی قرار می گیرد.

بهره هوشی چیست؟

هوش در تمام انسان ها به یک اندازه نیست و  فاکتورهای مختلفی نظیر ژنتیک ، محیط ، عوامل فیزیولوژیکی و تفاوت های فردی در میزان هوش تاثیرگذارند.

هوش بهر یا آی کیو شیوه ای جهت اندازه گیری میزان هوش آدمی است. هوش بهر عددی با میانگین ۱۰۰ و انحراف معیار ۱۵ است. هوش دست کم ۷۰ درصد افراد از هوش متوسط ، ۱۲ درصد هوش بیشتر از متوسط ، ۳ درصد بسیار باهوش و یک درصد تیزهوش و نابغه می باشند. همین روال در مورد اشخاص کم هوش ، کند ذهن و عقب مانده ذهنی و … در طرف دیگر صدق می کند.

انواع تست هوش

 • آزمون هوش وکسلر: پراستفاده ترین و عمده ترین تست در اندازه گیری میزان هوش کودکان و بزرگسالان می باشد.
 • آزمون هوش آدمک (گودیناف): آزمون ترسیم آدمک از آزمون های ساده و قابل اطمینان جهت تعیین هوش بهر کودکان است.
 • آزمون هوش ریون: تست هوش ماتریس های پیشرونده ریون یکی از عالی ترین تست ها جهت ارزیابی و تعیین هوش عمومی است.
 • آزمون نابسته به فرهنگ کتل: این آزمون جهت سنجش هوش کلی طراحی گریده است.
 • آزمون بینه: این آزمون شماری از توانایی های شناختی نظیر حل مسئله ، قابلیت یادگیری ، قضاوت ، تفکر منطقی ، توانایی محاسباتی ، مهارت به کارگیری زبان و … را بررسی و می سنجد.

هوش هیجانی چیست ؟

تعریف هوش

هوش موسیقیایی کودکان

هوش کلامی یا هوش زبانی کودکان

هوش حرکتی – جسمی چیست

هوش ریاضی- منطقی کودکان

هوش میان فردی چیست

هوش فضایی چیست

بازی‌هایی برای پرورش هوش هیجانی در کودکان

عوامل موثر در هوش هیجانی

هوش هیجانی در کودکان

هوش کودک

تست IQ 

تست هوش کودک

 

نوشته با انواع تعاریف هوش بهتر آشنا شوید اولین بار در مرکز تحقیقات هوش نیک. پدیدار شد.

با انواع تعاریف هوش بهتر آشنا شوید

هوش یکی از بحث برانگیزترین و جالب ترین پروسه های ذهنی و روانی می باشد که نمود آن در کاینات گوناگون به اندازه ی مختلف دیده […]

نوشته با انواع تعاریف هوش بهتر آشنا شوید اولین بار در مرکز تحقیقات هوش نیک. پدیدار شد.

هوش یکی از بحث برانگیزترین و جالب ترین پروسه های ذهنی و روانی می باشد که نمود آن در کاینات گوناگون به اندازه ی مختلف دیده می شود.

کلمه ی هوش حالت پدیده ای را تشریح می کند که از کیفیت ذهنی و روانی برخوردار بوده و قابل مشاهده نیست. بدین دلیل تعریف های گوناگونی از آن عرضه و بیان شده است که این تعاریف و دیدگاه ها در طی زمان دستخوش تغییراتی شده اند.

عده ای هوش را عملکرد مغز و قابلیت ذهنی موجودات به حساب می آورند.برخی هوش را معمولاً در حل کردن مسائل و امور و تفکر عاقلانه می دانند. به عقیده تعدادی دیگر هوش تلفیقی از ادراک ، استدلال و تخیل است. در دید افرادی دیگر هوش فهم و استنباط روابط علت و معلولی بین پدیده هاست.

تعدادی از نظریه های پژوهشگران و روان شناسان معروف در مورد هوش

ـ بینه و سیمون: هوش را استعداد و قابلیت شخص در استنباط ، تفکر و داوری توصیف می کنند.

ـ وکسلر: از نظر وکسلر هوش حاصل ارتباط دائمی و دوسویه و موثر با محیط می باشد و در صورتی که این رابطه دو سویه متعادل صورت گیرد سبب قابلیت سازگاری شخص با محیط و رشد هوشی او می شود.

ـ ثورندایک: او عملکرد هوشی را در سه طبقه ی هوش اجتماعی ، هوش انتزاعی و هوش عینی گروه بندی کرده است. به عقیده او هوش استعداد و قابلیت فراگیری و به کارگیری این آموخته ها در هماهنگی با وضعیت جدید و حل کردن مسائل تازه می باشد.

ـ اشترن: هوش توانایی کلی شخص جهت هماهنگی منطقی با مسائل و وضعیت جدید زندگی می باشد.

ـ بورینگ: از دید وی هوش چیزی است که از طریق تست های هوش ارزیابی و سنجیده می شود و عوامل گوناگونی نظیر استعداد یادگیری و استفاده از تجربه ، تفکر و استدلال ذهنی ، انعطاف پذیری دربرابر تغییرات محیطی و توان برانگیختن خود را در هوش بیان کرده است.

توضیحات مختلفی از هوش را که پژوهشگران و روان شناسان مطرح کرده اند را می توان در سه دسته ی تعاریف عملی ، تعاریف تحلیلی و تعاریف کاربردی جای داد.

تعریف عملی: روان شناسان تربیتی بر این باورند که هوش پدیده ای می باشد که موجب موفقیت تحصیلی افراد می شود و آن را یک نوع توانایی و قابلیت تحصیلی ارزیابی می کنند.

تعریف تحلیلی: هوش استعداد و قابلیت به کارگیری پدیده های سری و یا توان و عکس العمل کارآمد و یا هماهنگی با اوضاع تازه و یا شناسایی وضعیت و حالات عوامل محیطی است. کامل ترین تعریف تحلیلی هوش را وکسلر شرح داده است؛ هوش یعنی استدلال منطقی ، عمل عاقلانه  و رفتار متقابل و موثر با محیط.

تعریف کاربردی: هوش چیزی است که از راه تست های هوش سنجی مورد اندازه گیری و ارزیابی قرار می گیرد.

بهره هوشی چیست؟

هوش در تمام انسان ها به یک اندازه نیست و  فاکتورهای مختلفی نظیر ژنتیک ، محیط ، عوامل فیزیولوژیکی و تفاوت های فردی در میزان هوش تاثیرگذارند.

هوش بهر یا آی کیو شیوه ای جهت اندازه گیری میزان هوش آدمی است. هوش بهر عددی با میانگین ۱۰۰ و انحراف معیار ۱۵ است. هوش دست کم ۷۰ درصد افراد از هوش متوسط ، ۱۲ درصد هوش بیشتر از متوسط ، ۳ درصد بسیار باهوش و یک درصد تیزهوش و نابغه می باشند. همین روال در مورد اشخاص کم هوش ، کند ذهن و عقب مانده ذهنی و … در طرف دیگر صدق می کند.

انواع تست هوش

 • آزمون هوش وکسلر: پراستفاده ترین و عمده ترین تست در اندازه گیری میزان هوش کودکان و بزرگسالان می باشد.
 • آزمون هوش آدمک (گودیناف): آزمون ترسیم آدمک از آزمون های ساده و قابل اطمینان جهت تعیین هوش بهر کودکان است.
 • آزمون هوش ریون: تست هوش ماتریس های پیشرونده ریون یکی از عالی ترین تست ها جهت ارزیابی و تعیین هوش عمومی است.
 • آزمون نابسته به فرهنگ کتل: این آزمون جهت سنجش هوش کلی طراحی گریده است.
 • آزمون بینه: این آزمون شماری از توانایی های شناختی نظیر حل مسئله ، قابلیت یادگیری ، قضاوت ، تفکر منطقی ، توانایی محاسباتی ، مهارت به کارگیری زبان و … را بررسی و می سنجد.

هوش هیجانی چیست ؟

تعریف هوش

هوش موسیقیایی کودکان

هوش کلامی یا هوش زبانی کودکان

هوش حرکتی – جسمی چیست

هوش ریاضی- منطقی کودکان

هوش میان فردی چیست

هوش فضایی چیست

بازی‌هایی برای پرورش هوش هیجانی در کودکان

عوامل موثر در هوش هیجانی

هوش هیجانی در کودکان

هوش کودک

تست IQ 

تست هوش کودک

 

نوشته با انواع تعاریف هوش بهتر آشنا شوید اولین بار در مرکز تحقیقات هوش نیک. پدیدار شد.

Analysis: Agenda Lost to Propaganda

Sincere stakeholders, in the anti-FATF camp in Tehran, say now is not the time to embrace the Financial Action Task Force rules. Their argument is premised on the reality that the country is saddled with tough US sanctions and that the limited foreig…

Sincere stakeholders, in the anti-FATF camp in Tehran, say now is not the time to embrace the Financial Action Task Force rules. Their argument is premised on the reality that the country is saddled with tough US sanctions and that the limited foreign trade and transactions would be jeopardized...

Tehran Stocks Climb 0.5%

The main gauge of Tehran Stock Exchange TEDPIX gained 2,090.46 points, or 0.57%, on Sunday to end trading at 369,722.6.
About 5.98 billion shares valued at 34.22 trillion rials ($264.26 million) changed hands at TSE for the day.
Trading at TSE and …

The main gauge of Tehran Stock Exchange TEDPIX gained 2,090.46 points, or 0.57%, on Sunday to end trading at 369,722.6. About 5.98 billion shares valued at 34.22 trillion rials ($264.26 million) changed hands at TSE for the day. Trading at TSE and over-the-counter Iran Fara Bourse starts on...

سرم هیالورونیک اسید لاسانته

سرم هیالورونیک اسید لاسانته با داشتن مواد خالص و باکیفیت با قابلیت جوان سازی و آبرسانی قوی و طبیعی بدون پارابن ، بدون روغن و بدون رایحه عالی ترین سرم هیالورونیک اسید برای پوست صورت می باشد.

نوشته سرم هیالورونیک اسید لاسانته اولین بار در تجهیزات زیبایی پارسیان. پدیدار شد.

سرم هیالورونیک اسید لاسانته

سرم هیالورونیک اسید لاسانته با داشتن مواد خالص و باکیفیت با قابلیت جوان سازی و آبرسانی قوی و طبیعی بدون پارابن ، بدون روغن و بدون رایحه عالی ترین سرم هیالورونیک اسید برای پوست صورت می باشد.


سرم هیالورونیک اسید لاسانته از هیالورونیک اسید زیادی تشکیل شده که یک لایه الاستیسیته بر روی پوست به وجود می آورد تا رطوب و آبرسانی پوست را به سرعت تامین و لطافت و شادابی را به پوست خسته و خشن و خشک بازگرداند. مواد طبیعی سرم لاسانته به لطافت و رطوبت رسانی پوست و رفع خشکی و خشنی پوست و درمان خطوط ناشی از چین خوردگی و خشکی پوست کمک می کند.
سرم هیالورونیک اسید لاسانته به دارا بودن فرمولی طبیعی و خالص با حداکثر آبرسانی و پرسازی موجب ترمیم بافت و شفافیت و شادابی پوست صورت خواهد شد.
قابلیت جوان سازی و ضدپیری به اثبات رسیده این محصول ، موجب بهبود چین و چروک های پوست صورت و ترمیم و پری این خطوط خواهد شد.
یک مزیت برجسته ی سرم هیالورونیک اسید لاسانته این است که این سرم برای پوست های حساس نیز به راحتی و بدون هیچ نگرانی قابل استفاده است ، چرا که بدون ترکیبات غیرطبیعی حساسیت زا و بدون رنگ و بو و بدون چربی است.
چرا سرم هیالورونیک اسید لاسانته:
ـ سرم هیالورونیک اسید لاسانته یک تقویت کننده قوی پوست بوده که حالت کسشانی و استحکام پوست را بهبود می بخشد.
ـ سرم هیالورونیک اسید لاسانته یک رطوبت رسان و آبرسان قدرتمند برای پوست های خشک و دهیدراته است که از افتادگی و شلی پوست نیز پیشگیری می نماید.

سرم هیالورونیک اسید لاسانته

ـ سرم هیالورونیک اسید لاسانته با خاصیت جوان سازی و ضدپیری به صورت طبیعی خطوط و چین و چروک های سطح پوست را کاهش و پر می کند.
موارد استفاده از سرم هیالورونیک اسید لاسانته
میکرونیدلینگ
مزوتراپی
آر اف
میکرودرم
انواع لیزر نظیر حذف موهای زائد و رفع خالکوبی
مواد تشکیل دهنده سرم هیالورونیک اسید لاسانته:
سدیم هیالورونات 1000ppm
حجم سرم هیالورونیک اسید:
250 میلی گرم
طریقه مصرف سرم هیالورونیک اسید لاسانته
پس از تمیز کردن و شست و شوی کامل صورت با یک شوینده ملایم و خشک کردن صورت ، مقداری از سرم لاسانته را بر روی سطح پوست بزنید و تا جذب همه ی سرم بر روی سطح پوست به آرامی ماساژ دهید. توصیه می شود مقدار بیشتر سرم را بر روی قسمت هایی از پوست که دچار خشکی و خشنی و دهیدراته است استفاده نمایید.

خرید رووفیل

خرید دیسپورت

خرید مصپورت

 

 

 

 

نوشته سرم هیالورونیک اسید لاسانته اولین بار در تجهیزات زیبایی پارسیان. پدیدار شد.

سرم هیالورونیک اسید لاسانته

سرم هیالورونیک اسید لاسانته با داشتن مواد خالص و باکیفیت با قابلیت جوان سازی و آبرسانی قوی و طبیعی بدون پارابن ، بدون روغن و بدون رایحه عالی ترین سرم هیالورونیک اسید برای پوست صورت می باشد.

نوشته سرم هیالورونیک اسید لاسانته اولین بار در تجهیزات زیبایی پارسیان. پدیدار شد.

سرم هیالورونیک اسید لاسانته

سرم هیالورونیک اسید لاسانته با داشتن مواد خالص و باکیفیت با قابلیت جوان سازی و آبرسانی قوی و طبیعی بدون پارابن ، بدون روغن و بدون رایحه عالی ترین سرم هیالورونیک اسید برای پوست صورت می باشد.


سرم هیالورونیک اسید لاسانته از هیالورونیک اسید زیادی تشکیل شده که یک لایه الاستیسیته بر روی پوست به وجود می آورد تا رطوب و آبرسانی پوست را به سرعت تامین و لطافت و شادابی را به پوست خسته و خشن و خشک بازگرداند. مواد طبیعی سرم لاسانته به لطافت و رطوبت رسانی پوست و رفع خشکی و خشنی پوست و درمان خطوط ناشی از چین خوردگی و خشکی پوست کمک می کند.
سرم هیالورونیک اسید لاسانته به دارا بودن فرمولی طبیعی و خالص با حداکثر آبرسانی و پرسازی موجب ترمیم بافت و شفافیت و شادابی پوست صورت خواهد شد.
قابلیت جوان سازی و ضدپیری به اثبات رسیده این محصول ، موجب بهبود چین و چروک های پوست صورت و ترمیم و پری این خطوط خواهد شد.
یک مزیت برجسته ی سرم هیالورونیک اسید لاسانته این است که این سرم برای پوست های حساس نیز به راحتی و بدون هیچ نگرانی قابل استفاده است ، چرا که بدون ترکیبات غیرطبیعی حساسیت زا و بدون رنگ و بو و بدون چربی است.
چرا سرم هیالورونیک اسید لاسانته:
ـ سرم هیالورونیک اسید لاسانته یک تقویت کننده قوی پوست بوده که حالت کسشانی و استحکام پوست را بهبود می بخشد.
ـ سرم هیالورونیک اسید لاسانته یک رطوبت رسان و آبرسان قدرتمند برای پوست های خشک و دهیدراته است که از افتادگی و شلی پوست نیز پیشگیری می نماید.

سرم هیالورونیک اسید لاسانته

ـ سرم هیالورونیک اسید لاسانته با خاصیت جوان سازی و ضدپیری به صورت طبیعی خطوط و چین و چروک های سطح پوست را کاهش و پر می کند.
موارد استفاده از سرم هیالورونیک اسید لاسانته
میکرونیدلینگ
مزوتراپی
آر اف
میکرودرم
انواع لیزر نظیر حذف موهای زائد و رفع خالکوبی
مواد تشکیل دهنده سرم هیالورونیک اسید لاسانته:
سدیم هیالورونات 1000ppm
حجم سرم هیالورونیک اسید:
250 میلی گرم
طریقه مصرف سرم هیالورونیک اسید لاسانته
پس از تمیز کردن و شست و شوی کامل صورت با یک شوینده ملایم و خشک کردن صورت ، مقداری از سرم لاسانته را بر روی سطح پوست بزنید و تا جذب همه ی سرم بر روی سطح پوست به آرامی ماساژ دهید. توصیه می شود مقدار بیشتر سرم را بر روی قسمت هایی از پوست که دچار خشکی و خشنی و دهیدراته است استفاده نمایید.

خرید رووفیل

خرید دیسپورت

خرید مصپورت

 

 

 

 

نوشته سرم هیالورونیک اسید لاسانته اولین بار در تجهیزات زیبایی پارسیان. پدیدار شد.

انواع بازی های انفرادی و گروهی کودکان

انواع بازی های انفرادی و گروهی کودکان را به شما آموزش می دهیم. بازی های جسمی بازی های حرکتی و فیزیکی از قدیم الایام تا کنون […]

نوشته انواع بازی های انفرادی و گروهی کودکان اولین بار در مرکز تحقیقات هوش نیک. پدیدار شد.

انواع بازی های انفرادی و گروهی کودکان را به شما آموزش می دهیم.

بازی های جسمی

بازی های حرکتی و فیزیکی از قدیم الایام تا کنون جزو بازی های اصلی و رایج کودکان به حساب آمده است. کودکان به منظور تخلیه سازی توان و انرژی مازاد جسمی خود و یا خلاصی از رکود و بی حالی و افسردگی به بازی های حرکتی و جنبشی روی می آورند. با اینکه این دسته بازی ها بیشتر سبب بهبود فعالیت های حرکتی و بدنی کودکان می شود ولی هر حرکت احتیاج به تفکر دارد که بهبود توان ذهنی و ارتباطات اجتماعی کودک را هم به دنبال خواهد داشت.

بازی های تقلیدی

بچه ها در مقطعی از سن خود به بازی های تقلیدی روی می آورند. بچه ها نخست به پیروی و دنباله روی از نقش های اعضای خانواده، دوستان و آشنایان خواهند پرداخت و از اجرای نقش آنان حس خوشایندی به آنان منتقل می شود. در مقطع سنی دبستان کودک اغلب به اجرای نقش مربیان و معلمان می پردازد و هرچه بزرگتر می شود دیگر تقلید یک بازی به حساب نمی آید و شروعی است جهت نحوه هماهنگی با دسته های اجتماعی و حقیقت زندگی.

بازی های نمایشی

بازی های نمایشی در حقیقت پراهمیت ترین بازی هایی می باشند که در آن هیجانات ، احساسات ، احتیاجات ، افکار و عواطف کودکان در آن نمود و تجلی می یابد. این دسته بازی ها قادر است به کودکان مدد برساند تا خلق و خوی درونی خود را متجلی و از خودمحوری و خودمداری خارج و به بیرون خود نیز توجه نمایند. با اینکه بازی های تقلیدی و نمایشی تشابهات و اشتراکاتی زیادی دارند ولی تمایز آن ها در این است که در بازی های تقلیدی کودکان تنها به الگوبرداری از نقش می پردازند ولی در بازی های نمایشی کودکان افزون بر الگوبرداری و دنباله روی از نقش ، توقعات و خواسته های خود را هم از آن نقش بازگو می نمایند.

بازی های نمادین

بازی های سمبلیک تقریباً از ۱۸ ماهگی و یا ۲ سالگی شروع و در سنین ۵ الی ۶ سالگی به بالاترین درجه و تا ۸ الی ۹ سالگی هم تداوم خواهد یافت. در حقیقت ، این دسته بازی ها هنگای شروع می شود که بچه ها اندک اندک قادر به تکلم می شوند و قادرند از نشانه ها و علامت های زبانی استفاده کنند. در بازی های نمادین کودک جهت برطرف کردن مسائل و مشکلات خود به بازی های نمادین دست می زند و عوامل جدیدی را به بازی خود وارد می کند و عدم وجود وسایل و اسبابی که در بازی به آن احتیاج دارد را توسط وسایل دیگر به نمایش در می آورد.  بازی های نمادین یک تصحیح و تصفیه کننده روحی و روانی برای کودکان است و از این طریق قسمتی از ناراحتی و تنش های درونی خود را رها می سازند.

بازی های تخیلی

بازی های تخیلی در اصل زاییده خلاقیت و ابتکار کودک است. تصورات و خیال پردازی های کودکان به تدریج و همراه با پیشرفت ذهنی آن ها از قالب بازی خارج و به عرصه و فضای صحبت ها و قصه های آنان منتهی خواهد شد. پرورش تخیل بچه ها از راه بازی و در زمان کودکی سبب می شود تا در زمان بزرگسالی به نویسنده ، نقاش ، کاشف ، هنرمند و مخترعین برجسته ای تبدیل شوند.

بازی های آموزشی

این دسته بازی ها به منظور پرورش و بهبود توانایی های ذهنی و حسی کودکان انجام می گیرد. آن چیزی که در این بازی ها مورد هدف می باشد ، نحوه به کارگیری این بازی ها در پرورش و تقویت توانایی های حسی و ذهنی و درگیر کردن کودک از راه کار با لوازم و ابزار بازی است. مدیریت و کنترل والدین و مربیان در این دسته بازی ها می بایست تا اندازه ای مشخص و کم باشد.

بازی های با قاعده و قانون

این بازی ها تقریباً از سنین ۴ الی ۵ سالگی در کودکان آغاز می شود و مراتبی از فهم و برداشت در مورد همکاری و فراگیری رعایت نوبت و ثبت نتیجه و … را به آنان یاد می دهد.

بازی های سازنده

منظور از بازی های سازنده ابداع و ایجاد چیزی نظیر ساختن آجرهای لگو و یا ساختمان سازی است. در این دسته بازی ها کودک هم می تواند درتغییر اجزا و عناصر بازی دست ببرد و هم می تواند الگوی چیزهای را که در فکر خود قصد دارد خلق و درست کند را تجسم نماید.حرکات ظریف و دقیق حسی و ادراک و استباط شناختی از پیش نیازهای این نوع فعالیت هاست.


مطالب مرتبط :

بازی و پرورش هوش کودک و اسباب بازی های مفید برای هوش

بازی‌هایی برای پرورش هوش هیجانی در کودکان

تاثیر بازی بر رشد و هوش کودکان

تاثیر اسباب بازی در هوش کودکان

نقش بازی در هوش کودکان

استعدادیابی کودکان

تست هوش کودک

 

نوشته انواع بازی های انفرادی و گروهی کودکان اولین بار در مرکز تحقیقات هوش نیک. پدیدار شد.

Rouhani Proposes Transport Insurance, Cryptocurrency for Muslim Nations

President Hassan Rouhani on Thursday proposed setting up a transport insurance mechanism for Muslim nations.
Iran’s oil-reliant economy has been hit by new US sanctions after President Donald Trump pulled out of a landmark 2015 international nuclear…

President Hassan Rouhani on Thursday proposed setting up a transport insurance mechanism for Muslim nations. Iran’s oil-reliant economy has been hit by new US sanctions after President Donald Trump pulled out of a landmark 2015 international nuclear deal with Tehran. At an Islamic summit in...

کارتریج میکرونیدلینگ دکتر پن

کارتریج های میکرونیدلینگ دکتر پن از سوزن های بسیار ظریف و کوچک نانو ساخته شده اند که با قرارگیری بر روی دستگاه میکرونیدلینگ و وارد شدن […]

نوشته کارتریج میکرونیدلینگ دکتر پن اولین بار در تجهیزات زیبایی پارسیان. پدیدار شد.

کارتریج های میکرونیدلینگ دکتر پن از سوزن های بسیار ظریف و کوچک نانو ساخته شده اند که با قرارگیری بر روی دستگاه میکرونیدلینگ و وارد شدن سوزن های بسیار ریز در شکل کارتریج و به وجود آوردن میکروکانال هایی بر روی پوست نواحی تحت درمان سبب افزایش تولید کلاژن و الاستین و سپس جوان سازی پوست و رفع انواع مشکلات پوستی می شود.

نیدل های سوزنی میکرونیدلینگ از میله پوشیده شده با تعداد مشخصی سوزن تشکیل شده است که دربردارنده ی مایع مغذی به کار برده شده است و در قسمت های مورد نظر وارد و به گونه ی دورانی و یا ضربه ای بر روی پوست حرکت داده می شود. کارتریج های میکرونیدلینگ درپوش دار و به رنگ آبی بوده و دارای پایه های بلندی می باشند. سر سوزن ها و نیدل هایی که به دستگاه وصل می شوند T مانند است و استریل شده می باشد.

کارتریج میکرونیدلینگ دکتر پن در مدت 5 دقیقه قادرند 300 هزار کانال و حفره ریز و کوچک در سطح پوست به وجود بیاورند که یک دستگاه مفید و موثر جهت ارسال ترکیبات مغذی از لایه سطحی پوست به بافت های زیرپوستی و عمقی به حساب می آید. از این رو مواد مغذی نظیر انواع سرم ها و محلول های درمانی و مراقبتی قادرند با سرعت بیشتری جذب پوست شوند و اثربخشی دوچندانی برای پوست داشته باشند.

عملکرد کارتریج های میکرونیدلینگ دکتر پن

ـ کارتریج 9 : رفع اسکارهای پوستی ، از بین بردن آکنه و جوش ، رفع افتادگی پوست و چین و چروک

ـ کارتریج 12 : رفع اسکارهای پوستی ، از بین بردن آکنه و جوش ، رفع افتادگی پوست و چین و چروک

ـ کارتریج 36 : روشن سازی پوست ، رطوبت رسانی ، رفع لکه ، کاهش منافذ باز ، جوان سازی پوست

ـ کارتریج 42 : رفع لکه ، رفع جای زخم و آکنه ، کاهش منافذ باز ، جوان سازی پوست

– کارتریج نانو : هدایت سریع مواد مغذی به لایه های زیرین پوست ، روشن سازی پوست اطراف چشم ، رفع چین و چروک و پف اطراف چشم

ـ کارتریج نانو سیلیکون: هدایت سریع مواد مغذی به لایه های زیرین پوست ، رفع جای آکنه ، سفیدسازی پوست ، بازسازی بافت پوست

موارد کاربرد دستگاه میکرونیدلینگ دکتر پن

 • کاهش چین و چروک و جوان سازی پوست
 • رفع افتادگی و شلی پوست صورت
 • ترمیم جای زخم و آکنه و اسکار
 • حدف لکه های پیری و لکه های ناشی از آفتاب
 • رفع تیرگی اطراف چشم
 • درمان استرچ مارک
 • کاهش چربی موضعی
 • آبرسانی به پوست
 • درمان ریزش مو ناشی از افزایش سن
 • تقویت و ترمیم ریشه و ضخامت مو
 • بهبود رنگ پوست و روشن سازی آن
 • افزایش کارایی سرم ها و محلول های درمانی و مراقبتی

مزایای سوزن ها و نیدل های میکرونیدلینگ دکتر پن

 • ایمن ، کارآمد و مطمئن است
 • سبب صدمه به بافت های زیرین و سطح پوست نمی شود
 • به مرور سموم و مواد زائد را از پوست پاکسازی می کند
 • یک راه ورود و نفوذ بی درد و آسان محصولات درمانی و مراقبتی به پوست به وجود می آورد
 • فعالیت ضدپیری را تقویت می نماید
 • متابولیسم سلولی را بهبود می بخشد
 • اسکارهای پوستی را ترمیم می کند
 • نتایج قابل توجهی در مقایسه با دیگر فرآورده ها و ابزارهای زیبایی عمومی دارد
 • نیدل های پوستی عالی ترین انتخاب برای درمان مشکلات پوستی و جوان سازی می باشند

شایان ذکر است که سوزن ها و کارتریج میکرونیدلینگ یکبار مصرف بوده و نبایست از یک سوزن و نیدل بیشتر از یک بار استفاده کرد و هر سوزن مخصوص یک فرد است. یکبار مصرف بودن سوزن های میکرونیدلینگ به سبب پیشگیری از انتقال عفونت و بیماری هاست. همچنین به علت موادی که در تولید این سوزن ها به کار رفته است امکان ضدعفونی کردن مجدد آن ها وجود ندارد ، از این رو پس از یکبار به کارگیری آن ها را دور بیاندازید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد فروش کارتریج میکرونیدلینگ می توانید می توانید با مشاوره فروش کارتریج میکرونیدلینگ دکتر پن در گروه بازرگانی نیکمد تماس حاصل نمایید. همچنین اگر قصد خرید کارتریج میکرونیدلینگ دکترپن را دارید، می توانید محصولات مورد نظر را پس از مشورت با مشاوره فروش کارتریج میکرونیدلینگ انتخاب نموده و سپس اقدام به خرید کارتریج میکرونیدلینگ نمایید.


دستگاه RF نیدلینگ

نوشته کارتریج میکرونیدلینگ دکتر پن اولین بار در تجهیزات زیبایی پارسیان. پدیدار شد.

Swiss-Iran Trade Channel Planned

A humanitarian channel for food and medicine export to Iran should be launched in the coming months, senior Swiss and US officials told Reuters, helping supply Swiss goods to the Iranian people without tripping over US sanctions.
Food, medicine and …

A humanitarian channel for food and medicine export to Iran should be launched in the coming months, senior Swiss and US officials told Reuters, helping supply Swiss goods to the Iranian people without tripping over US sanctions. Food, medicine and other humanitarian supplies are exempt from...