تست هوش گودیناف بهمراه آموزش تفسیر جواب تست گودیناف

تست ترسیم آدمک یا تست گودیناف یکی از ساده ترین ، کاربردی ترین و فراگیرترین تست های هوش سنجی تصویری می باشد. تست هوش گودیناف توسط […]

The post تست هوش گودیناف بهمراه آموزش تفسیر جواب تست گودیناف appeared first on استعدادیابی | تست هوش کودک.

تست ترسیم آدمک یا تست گودیناف یکی از ساده ترین ، کاربردی ترین و فراگیرترین تست های هوش سنجی تصویری می باشد. تست هوش گودیناف توسط تعداد بسیاری افراد رمزگذاری گردیده است که اصلی ترین و عمده ترین آن ها به وسیله ی فلورانس گودیناف انجام شده است.

هدف از تست گودیناف :

اصلی ترین مقصود این تست ، مشخص کردن میزان هوش بهر و سن عقلی کودکان می باشد. این تست وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که انجام سایر تست های هوش سنجی امکان پذیر نباشد و قصد دارید هرچه زودتر میزان هوش بهر کودک تعیین شود. همچنین خردسالانی که نمی توانند حرف بزنند یکی از گزینه های مناسب برای استفاده از این تست هستند.

نحوه انجام تست گودیناف :

انجام این تست بسیار آسان می باشد. از کودک تقاضا می شود یک آدمک ترسیم کند و هرچه می تواند آن را خوب و کامل و زیبا بکشد. مدت زمان ترسیم هر اندازه زمان ببرد در نتیجه تست هیچ اهمیتی نخواهد داشت.

موارد مهم پیش از انجام تست گودیناف :

ـ جهت کشیدن نقاشی توصیه می شود یک خودکار روان و یا مداد مشکی رنگ در دسترس کودک قرار بگیرد.

ـ در صورتی که ترسیم آدمک با مداد رنگی انجام شده باشد ، وضعیت دیگری جهت سنجش ضروری است که لحاظ شود.

ـ برگه جهت ترسیم نقاشی برای تست گودیناف می بایست کمتر از ابعاد ۲۱ در ۳۰ نباشد.

ـ به کودک فرصت دهید چندین نقاشی ترسیم کند ، آنگاه مناسب ترین و بی نقص ترین را جهت امتیازدهی برگزینید.

ـ در صورتی که نتیجه چند باره ترسیم آدمک با هم تفاوت داشت علامت اضطراب و تشویش کودک می باشد که می بایست به مشاور و روان درمان رجوه نمود.

شیوه امتیازدهی تست گودیناف :

برای هرکدام از اعضای کشیده شده آدمک یک نمره و امتیاز اختصاص دهید. بدین وصف:

۱ـ سر کشیده باشد.

۲ ـ پا وجود داشته باشد.

۳ ـ دست کشیده باشد.

۴ ـ بدن کشیده شده باشد.

۵ ـ طول بدن طویل تر از عرض آن کشیده شده باشد.

۶ ـ شانه ها کشیده شده باشد.

۷ ـ بازوها و پاها به تنه وصل شده باشد.

۸ ـ پاها به تنه و دست ها به تنه و در نواحی درست خود وصل و کشیده شده باشند.

۹ ـ گردن کشیده باشد.

۱۰ ـ دنباله گردن به سر و تنه مرتبط و کشیده شده باشد.

۱۱ ـ چشم ها کشیده باشد.

۱۲ ـ بینی کشیده شده باشد.

۱۳ ـ لب ها کشیده شده باشد.

۱۴ ـ دو لب کامل مشاهده شود.

۱۵ ـ سوراخ های بینی کشیده باشد.

۱۶ ـ مو کشیده باشد.

۱۷ ـ مو به طور کامل کشیده شده باشد.

۱۸ ـ نشانه ای از لباس کشیده باشد.

۱۹ ـ دو تیکه لباس کشیده باشد.

۲۰ ـ همه ی بدن پوشیده از لباس شده باشد.

۲۱ ـ چهار تیکه لباس معلوم باشد.

۲۲ ـ لباس یونیفورم یا رسمی کشیده باشد.

۲۳ ـ انگشت کشیده باشد.

۲۴ ـ تعداد انگشتان صحیح باشد.

۲۵ ـ حالت و فرم انگشتان صحیح کشیده شده باشد.

۲۶ ـ شست متفاوت کشیده شده باشد.

۲۷ ـ کف دست کشیده شده باشد.

۲۸ ـ بازو کشیده باشد.

۲۹ ـ زانو کشیده باشد.

۳۰ ـ هماهنگی سر و بدن رعایت شده باشد.

۳۱ ـ هماهنگی بازو و دست ها با بدن حفظ شده باشد.

۳۲ ـ پاها متناسب ترسیم شده باشد.

۳۳ ـ کف پا متناسب کشیده شده باشد.

۳۴ ـ پاها به طرف بالا کشیده نشده باشد.

۳۵ ـ دست ها و پاها دو بعدی ترسیم شده باشد.

۳۶ ـ پاشنه کفش یا پاشنه پا کشیده باشد.

۳۷ ـ تناسب خطوط کلی رعایت شده باشد.(دست حرکت زیاد نداشته و دست نلرزیده باشد)

۳۸ ـ تناسب خطوط کلی و جزئی رعایت شده باشد. (نقاشی درست و دقیق کشیده شده باشد)

۳۹ ـ هماهنگی مو و دور سر حفظ شده باشد.

۴۰ ـ تناسب خطوط بدن رعایت شده باشد.

۴۱ ـ تناسب خطوط دست و پا رعایت شده باشد.

۴۲ ـ هماهنگی خطوط صورت حفظ شده باشد.

۴۳ ـ گوش کشیده باشد.

۴۴ ـ هماهنگی گوش ها رعایت شده باشد.

۴۵ ـ مردمک چشم کشیده شده باشد.

۴۶ ـ هماهنگی چشم ها رعایت شده باشد.

۴۷ ـ در نقاشی نیم رخ و تمام رخ چشم دارای فرم و حالت کشیده شده باشد.

۴۸ ـ پیشانی و شانه هر دو کشیده شده باشد.

۴۹ ـ برآمدگی شانه در نقاشی نیم رخ مشخص باشد.

۵۰ ـ نیم رخ ناقص کشیده باشد.

۵۱ ـ نیم رخ کشیده شده باشد.

شیوه محاسبه امتیازات تست گودیناف :

امتیازات و نمرات کسب شده را با یکدیگر جمع نمایید. (کل نمرات از ۵۱ بیشتر نخواهدشد)

با به کارگیری جدول شماره ۱ نمره خام به سن عقلی تبدیل می شود. از فرمول زیر سن عقلی و هوش بهر کودک مشخص و به دست خواهد آمد.

برای در صورتی که نمره خام تست به طور نمونه ۳۲ باشد در جدول تبدیل نمرات یعنی جدول شماره ۱ نمره خام را بیابید و بهره هوشی کودک را که ۱۱ می باشد مشخص کنید. این نمره بهره هوشی و سن عقلی کودک می باشد. آنگاه عدد ۱۱ را در عدد ۱۲ ماه ضرب نمایید. سن حقیقی کودک را حساب کنید. در صورتی که کودک به طور نمونه ۸ سال و ۵ ماه داشته باشد ۸ را ضربدر ۱۲ ماه به علاوه ۵ خواهیم کرد. نمره تحصیل شده سن حقیقی کودک است. حاصل ضرب صورت و مخرج را بر یکدیگر تقسیم و ضربدر ۱۰۰ نموده و سن عقلی  و هوش بهر آزمودنی مشخص و حاصل خواهد شد. آنگاه نمره کسب شده را در گروه بندی هوشی یعنی جدول شماره ۲ بیابید ، سن عقلی و هوش بهر آزمودنی معلوم می شود.

 تست هوش کودک

استعدادیابی کودکان        

The post تست هوش گودیناف بهمراه آموزش تفسیر جواب تست گودیناف appeared first on استعدادیابی | تست هوش کودک.