رشد شخصیت کودک

در رشد شخصیت کودک فاکتورهای بسیاری تاثیرگذار می باشند که میزان اثرگذاری و نقش آن ها قابلیت و توانمندی کودک به فهم و استنباط این فاکتورها […]

The post رشد شخصیت کودک appeared first on استعدادیابی | تست هوش کودک.

در رشد شخصیت کودک فاکتورهای بسیاری تاثیرگذار می باشند که میزان اثرگذاری و نقش آن ها قابلیت و توانمندی کودک به فهم و استنباط این فاکتورها در رابطه و تماس آن ها با خودش وابسته است.

آموزش رشد شخصیت کودک برای والدین موضوعی است که در این مقاله آموزشی برای والدین تهیه شده است. در زیر به مطالعه و ارزیابی این فاکتورها و عوامل و نقش آن ها در رشد شخصیت کودک پرداخته می شود:

سرشت یا مزاج

مزاج یا طبع یا خلق به بیانی ویژگی ها و مشخصه های ظاهری ، جسمی و روانی می باشد که شخص با آن ها متولد می شود. سرشت یا خلق برای مادام العمر بر روی اقدامات و اعمال و رفتار شخص موثر خواهد بود و چون قسمت اصلی آن جسمی ـ زیستی می باشد در تمام عمر دچار تحولات و تغییرات فراوانی نخواهد شد. همچنین خلق یا مزاج در ارتباط با تربیت ، آموزش و محیط نیز می باشد. برخی از کارشناسان تاثیر طبع یا مزاج را فراوان تر ذکر کرده اند و عده ای هم بالعکس.

به طور کلی تاثیر تربیت ، آموزش و محیط چه زیاد باشد یا نه ، نکته قابل توجه و تامل این است که آموزش و تربیت تغییرپذیر می باشند و والدین قادرند با استفاده از شیوه های صحیح فرزندپروری و مهارت های تربیتی نقش و اثربخشی فراوانی در رشد شخصیت کودکان خود داشته باشند.

کودکان از لحاظ رشد شخصیت کودکان به سه گروه تقسیم می شوند:

ـ کودکان آسان

ـ کودکان سخت یا دشوار

ـ تلفیقی از خصوصیات کودکان آسان و دشوار

جهت بررسی و شناسایی سرشت یا مزاج کودک از خصوصیات ۹ گانه زیر بهره گرفته می شود:

 • میزان فعالیت:

باید دید که سطح فعالیت کودک در چه حدی می باشد. سطح فعالیتشان عادی و نرمال است یا فعالیتشان بیش از اندازه نرمال و معمولی است و یا از حد نرمال و عادی کمتر است.

 • تعادل و تناسب:

نرمال بودن فعالیت هایی مانند خوراک ، خواب و دفع. جهت بررسی بایست دید که آیا وضعیت اعمالی نظیر خواب و خوراک و دفع در کودک متعادل و قابل انتظار می باشد و یا برعکس.

 • طریقه عکس العمل کودک به محرک های جدید (اشخاص ، حیوانات ، لوازم و …) :

این فاکتور اغلب میزان استرس پایه بچه ها را نمایان می سازد. جهت بررسی بایست دید که آیا به سادگی و یا میل و علاقه به چیزهای جدید نزدیک شده و با آنان ارتباط می گیرد و یا کناره گیر و دوری کننده هستند.

رشد شخصیت کودک

 • سطح سازگاری اجتماعی ، راحتی و سرعت تغییر اعمال و حرکات کنونی کودک در عکس العمل به نشانه ها و تحولات محیطی:

جهت بررسی باید دید که آیا کودک به سادگی با موقعیت ، رخدادها و دگرگونی های محیطی هماهنگ می شود یا خیر هماهنگی و سازگاری او پایین می باشد. در صورت هماهنگی مطلوب پدر و مادر و شیوه های تربیتی صحیح و هماهنگ و قابل قبول می توان سازگاری محیطی کودک را افزایش داد.

 • شدت و میزان بروز عکس العمل:

برخی از بچه ها در ارتباط با موقعیت ، رخداد و تحولات و ناکامی ها شدت عکس العمل بیشتری از خود بروز می دهند و برخی هم عکس العمل مدیریت شده و سنجیده ای از خود نشان می دهند.  همسان انگاری کودکان با پدر و مادر ، الگوگیری ، پرورش مهارت ها و فراگیری اجتماعی از جمله راه هایی هستند که شدت عکس العمل را در کودکان موزون می بخشند.

 • آستانه واکنش یا حساسیت:

برخی از بچه ها آستانه عکس العمل ضعیف تری دارند ، شدت حساسیت بیشتری دارند و دشوارتر می توان عکس العمل قابل چشمداشت و پیش بینی نظیر یادگیری یک عمل و رفتار تازه را از آنان به دست آورد و بالعکس.

 • خلق و سرشت کودک:

جهت بررسی باید دید که آیا طبع و خلق آنان افسرده ، غمگین و اهل گریه و زاری می باشند یا خوشرو و شاد هستند؟ تحریک پذیر و عجول و عصبانی اند یا صبور و آرامند؟ در این زمینه هم هماهنگی پدر و مادر و والدگری صحیح و قابل قبول آنان قادر است بر روی خلق و مزاج کودکان تاثیرگذار باشد.

 • میزان توجه و تمرکز کودک:

جهت بررسی باید دید که آیا برانگیزاننده های محیطی سریعاً و به راحتی موجب عدم تمرکز و دقت کودک می شوند یا خیر. والدین می توانند با مهار و مدیریت برانگیزاننده های داخلی و خارجی و تمرین و آموزش های مناسب تمرکز و توجه کودک خود را افزایش دهند.

 • میزان پافشاری :

برخی از بچه ها در اجرا و ادامه ی یک کار و فعالیت اصرار و سماجت دارند و عده ای در مواجهه با بازدارنده ها سریع مایوس و دل زده می شوند.

به جز عوامل ذکر شده ، فاکتورهای دیگری هم در رشد شخصیت کودک هستند که قادرند همچون قسمتی از خلق و مزاج مورد توجه قرار گیرند چرا که از آغاز تولد همراه کودک می باشند این فاکتورها دربرگیرنده بهره هوشی ، خلاقیت ، کنجکاوی و استعداد کودک می باشد. هر کدام از این فاکتورها و مولفه ها هم قادرند مشخصه های دیگری را تحت تاثیر قرار دهند. برای نمونه ، بهره هوشی کودک بر روی میزان سازگاری ، نحوه ایجاد ارتباط ، آنالیز و حل مسائل و … موثر است.

مرکز استعدادیابی کودکان         تست هوش کودک       پرورش هوش کودک

The post رشد شخصیت کودک appeared first on استعدادیابی | تست هوش کودک.

رشد شخصیت کودک

در رشد شخصیت کودک فاکتورهای بسیاری تاثیرگذار می باشند که میزان اثرگذاری و نقش آن ها قابلیت و توانمندی کودک به فهم و استنباط این فاکتورها […]

The post رشد شخصیت کودک appeared first on استعدادیابی | تست هوش کودک.

در رشد شخصیت کودک فاکتورهای بسیاری تاثیرگذار می باشند که میزان اثرگذاری و نقش آن ها قابلیت و توانمندی کودک به فهم و استنباط این فاکتورها در رابطه و تماس آن ها با خودش وابسته است.

آموزش رشد شخصیت کودک برای والدین موضوعی است که در این مقاله آموزشی برای والدین تهیه شده است. در زیر به مطالعه و ارزیابی این فاکتورها و عوامل و نقش آن ها در رشد شخصیت کودک پرداخته می شود:

سرشت یا مزاج

مزاج یا طبع یا خلق به بیانی ویژگی ها و مشخصه های ظاهری ، جسمی و روانی می باشد که شخص با آن ها متولد می شود. سرشت یا خلق برای مادام العمر بر روی اقدامات و اعمال و رفتار شخص موثر خواهد بود و چون قسمت اصلی آن جسمی ـ زیستی می باشد در تمام عمر دچار تحولات و تغییرات فراوانی نخواهد شد. همچنین خلق یا مزاج در ارتباط با تربیت ، آموزش و محیط نیز می باشد. برخی از کارشناسان تاثیر طبع یا مزاج را فراوان تر ذکر کرده اند و عده ای هم بالعکس.

به طور کلی تاثیر تربیت ، آموزش و محیط چه زیاد باشد یا نه ، نکته قابل توجه و تامل این است که آموزش و تربیت تغییرپذیر می باشند و والدین قادرند با استفاده از شیوه های صحیح فرزندپروری و مهارت های تربیتی نقش و اثربخشی فراوانی در رشد شخصیت کودکان خود داشته باشند.

کودکان از لحاظ رشد شخصیت کودکان به سه گروه تقسیم می شوند:

ـ کودکان آسان

ـ کودکان سخت یا دشوار

ـ تلفیقی از خصوصیات کودکان آسان و دشوار

جهت بررسی و شناسایی سرشت یا مزاج کودک از خصوصیات ۹ گانه زیر بهره گرفته می شود:

 • میزان فعالیت:

باید دید که سطح فعالیت کودک در چه حدی می باشد. سطح فعالیتشان عادی و نرمال است یا فعالیتشان بیش از اندازه نرمال و معمولی است و یا از حد نرمال و عادی کمتر است.

 • تعادل و تناسب:

نرمال بودن فعالیت هایی مانند خوراک ، خواب و دفع. جهت بررسی بایست دید که آیا وضعیت اعمالی نظیر خواب و خوراک و دفع در کودک متعادل و قابل انتظار می باشد و یا برعکس.

 • طریقه عکس العمل کودک به محرک های جدید (اشخاص ، حیوانات ، لوازم و …) :

این فاکتور اغلب میزان استرس پایه بچه ها را نمایان می سازد. جهت بررسی بایست دید که آیا به سادگی و یا میل و علاقه به چیزهای جدید نزدیک شده و با آنان ارتباط می گیرد و یا کناره گیر و دوری کننده هستند.

رشد شخصیت کودک

 • سطح سازگاری اجتماعی ، راحتی و سرعت تغییر اعمال و حرکات کنونی کودک در عکس العمل به نشانه ها و تحولات محیطی:

جهت بررسی باید دید که آیا کودک به سادگی با موقعیت ، رخدادها و دگرگونی های محیطی هماهنگ می شود یا خیر هماهنگی و سازگاری او پایین می باشد. در صورت هماهنگی مطلوب پدر و مادر و شیوه های تربیتی صحیح و هماهنگ و قابل قبول می توان سازگاری محیطی کودک را افزایش داد.

 • شدت و میزان بروز عکس العمل:

برخی از بچه ها در ارتباط با موقعیت ، رخداد و تحولات و ناکامی ها شدت عکس العمل بیشتری از خود بروز می دهند و برخی هم عکس العمل مدیریت شده و سنجیده ای از خود نشان می دهند.  همسان انگاری کودکان با پدر و مادر ، الگوگیری ، پرورش مهارت ها و فراگیری اجتماعی از جمله راه هایی هستند که شدت عکس العمل را در کودکان موزون می بخشند.

 • آستانه واکنش یا حساسیت:

برخی از بچه ها آستانه عکس العمل ضعیف تری دارند ، شدت حساسیت بیشتری دارند و دشوارتر می توان عکس العمل قابل چشمداشت و پیش بینی نظیر یادگیری یک عمل و رفتار تازه را از آنان به دست آورد و بالعکس.

 • خلق و سرشت کودک:

جهت بررسی باید دید که آیا طبع و خلق آنان افسرده ، غمگین و اهل گریه و زاری می باشند یا خوشرو و شاد هستند؟ تحریک پذیر و عجول و عصبانی اند یا صبور و آرامند؟ در این زمینه هم هماهنگی پدر و مادر و والدگری صحیح و قابل قبول آنان قادر است بر روی خلق و مزاج کودکان تاثیرگذار باشد.

 • میزان توجه و تمرکز کودک:

جهت بررسی باید دید که آیا برانگیزاننده های محیطی سریعاً و به راحتی موجب عدم تمرکز و دقت کودک می شوند یا خیر. والدین می توانند با مهار و مدیریت برانگیزاننده های داخلی و خارجی و تمرین و آموزش های مناسب تمرکز و توجه کودک خود را افزایش دهند.

 • میزان پافشاری :

برخی از بچه ها در اجرا و ادامه ی یک کار و فعالیت اصرار و سماجت دارند و عده ای در مواجهه با بازدارنده ها سریع مایوس و دل زده می شوند.

به جز عوامل ذکر شده ، فاکتورهای دیگری هم در رشد شخصیت کودک هستند که قادرند همچون قسمتی از خلق و مزاج مورد توجه قرار گیرند چرا که از آغاز تولد همراه کودک می باشند این فاکتورها دربرگیرنده بهره هوشی ، خلاقیت ، کنجکاوی و استعداد کودک می باشد. هر کدام از این فاکتورها و مولفه ها هم قادرند مشخصه های دیگری را تحت تاثیر قرار دهند. برای نمونه ، بهره هوشی کودک بر روی میزان سازگاری ، نحوه ایجاد ارتباط ، آنالیز و حل مسائل و … موثر است.

مرکز استعدادیابی کودکان         تست هوش کودک       پرورش هوش کودک

The post رشد شخصیت کودک appeared first on استعدادیابی | تست هوش کودک.

تبلیغ در اینستاگرام از تولید محتوا تا کمپین (قسمت دوم)

تبلیغ در اینستاگرام را می توانیم از روشهای به روز و بسیار موثر در امر تبلیغات بدانیم. بنابراین ، زمانی که به عنوان یک برند وارد اینستاگرام می شوید و قصد دارید به تبلیغ برند و محصول خود بپردازید باید اولین اقدامی که انجام می دهید این باشد که موضوع تبلیغ خود را مشخص کنید. …

تبلیغ در اینستاگرام را می توانیم از روشهای به روز و بسیار موثر در امر تبلیغات بدانیم.

بنابراین ، زمانی که به عنوان یک برند وارد اینستاگرام می شوید و قصد دارید به تبلیغ برند و محصول خود بپردازید باید اولین اقدامی که انجام می دهید این باشد که موضوع تبلیغ خود را مشخص کنید. این کار به شما اجازه می دهد بتوانید محتواهای خود را دسته بندی کنید و به راحتی آنها را به نمایش بگذارید. اغلب شرکتها و برندها نگران این هستند که محتوای آنها در فضای مجازی به خوبی نمایش داده نشود یا مخاطبان و مشتریان ، به آنها علاقه ای نداشته باشند.

با این کار شما می توانید محتوای مناسب برای مشتریان خود تهیه کنید و از طرفی مطمئن باشید که افراد علاقه مند ، عضو پیج شما می شوند و از تبلیغهای مورد علاقه خود دیدن می کنند. به طور کلی می توانید تبلیغ های خود را با سه کمپین عمده در اینستاگرام انجام دهید.

یک) افزایش آگاهی مخاطبها از برند

یکی از کمپین های شما می تواند فقط با هدف اینکه آگاهی مخاطبان شما از برندتان را بالا ببرد راه اندازی شود. معمولاً اکثر برندهایی که در اینستاگرام فعالیت می کنند یکی از کمپینهای خود را با این هدف راه اندازی می کنند. در این هدف ، شما تلاش می کنید شهرت برند خود را بالا ببرید و افراد زیادی را با آن آشنا کنید.

دو) ترغیب و تشویق مشتریان و مخاطبان

می توانید یکی از کمپینهای خود را فقط با هدف اینکه مشتریان و مخاطبان خود را تشویق به خرید این برند کنید راه اندازی کنید. بسیاری از برندها هستند که فقط با هدف معرفی برند خود یا تشویق مخاطبان به خرید برندشان هزینه های زیادی را صرف تبلیغ در اینستاگرام می کنند.

سه) بالا بردن حجم بازدید

هدف سوم شما از راه اندازی کمپین می تواند بالا بردن حجم بازدید مخاطبان باشد. می توانید یک کمپین جداگانه نیز طراحی کنید که هدف آن فقط  بالا بردن بازدید از صفحه شما باشد.

برای رسیدن به این هدفهای کمپینها می توانید از موارد زیر استفاده کنید.

۱) تلاش برای پیدا کردن مخاطبان تازه

سعی کنید به مخاطبهای جدید دسترسی پیدا کنید. اینکه برند شما را مخاطبان بشناسند از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر نتوانید مشتریان جدید پیدا کنید برند شما مشکلات زیادی در آینده خواهد داشت. اگر مخاطبان جدید بیشتری را بتوانید جلب کنید ، میزان بازدید از محصولات شما نیز افزایش پیدا می کند.

۲) ترافیک سایت

سعی کنید با کلید واژه هایی که با هدفهای مشخص شده برای کمپین ها در بالا گفته شد میزان ترافیک سایت خود را افزایش دهید. می توانید کلمات کلیدی را به گونه ای انتخاب کنید که میزان سئو را افزایش دهید. استفاده از این ترافیک های سایتی می تواند یکی از راههای موفقیت شما در کمپین های مختلفی باشد که راه اندازی می کنید.

۳) افزایش ارتباط با مخاطبان

همگی این فعالیتها و راه اندازی کمپین ها به دلیل افزایش ارتباط با مشتریانتان است. بنابراین ، سعی کنید محتواهای تبلیغاتی و کمپین های شما به گونه ای باشد که مخاطبان و مشتریانتان بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند.

۴) استفاده از اپ ها

هم اکنون بسیاری از برندها ، اپ های ویژه خود را طراحی کرده اند. شما نیز می توانید از کمپین های خود می توانید برای تبلیغ و ترغیب مشتریان به نصب اپ هایتان استفاده کنید.

۵) تشویق به خرید

در نهایت ، همه تلاشهای شما برای این است که بتوانید میزان بیشتری از محصولات خود را به مشتریان بفروشید. این هدف ، اهمیت زیادی دارد. بسیاری از شرکتها و برندها نیز هستند که در این زمینه با مشکلات زیادی مواجه هستند. اما کمپین ها از جمله روشهایی هستند که می توانید به شکل موثری از آن برای افزایش فروش خود استفاده کنید.


تبلیغ در اینستاگرام از تولید محتوا تا کمپین (قسمت اول)

جهت مشاهده خدمات تبلیغات اینترنتی به این صفحه مراجعه نمایید.

تبلیغ در اینستاگرام از تولید محتوا تا کمپین (قسمت دوم)

تبلیغ در اینستاگرام را می توانیم از روشهای به روز و بسیار موثر در امر تبلیغات بدانیم. بنابراین ، زمانی که به عنوان یک برند وارد اینستاگرام می شوید و قصد دارید به تبلیغ برند و محصول خود بپردازید باید اولین اقدامی که انجام می دهید این باشد که موضوع تبلیغ خود را مشخص کنید. …

تبلیغ در اینستاگرام را می توانیم از روشهای به روز و بسیار موثر در امر تبلیغات بدانیم.

بنابراین ، زمانی که به عنوان یک برند وارد اینستاگرام می شوید و قصد دارید به تبلیغ برند و محصول خود بپردازید باید اولین اقدامی که انجام می دهید این باشد که موضوع تبلیغ خود را مشخص کنید. این کار به شما اجازه می دهد بتوانید محتواهای خود را دسته بندی کنید و به راحتی آنها را به نمایش بگذارید. اغلب شرکتها و برندها نگران این هستند که محتوای آنها در فضای مجازی به خوبی نمایش داده نشود یا مخاطبان و مشتریان ، به آنها علاقه ای نداشته باشند.

با این کار شما می توانید محتوای مناسب برای مشتریان خود تهیه کنید و از طرفی مطمئن باشید که افراد علاقه مند ، عضو پیج شما می شوند و از تبلیغهای مورد علاقه خود دیدن می کنند. به طور کلی می توانید تبلیغ های خود را با سه کمپین عمده در اینستاگرام انجام دهید.

یک) افزایش آگاهی مخاطبها از برند

یکی از کمپین های شما می تواند فقط با هدف اینکه آگاهی مخاطبان شما از برندتان را بالا ببرد راه اندازی شود. معمولاً اکثر برندهایی که در اینستاگرام فعالیت می کنند یکی از کمپینهای خود را با این هدف راه اندازی می کنند. در این هدف ، شما تلاش می کنید شهرت برند خود را بالا ببرید و افراد زیادی را با آن آشنا کنید.

دو) ترغیب و تشویق مشتریان و مخاطبان

می توانید یکی از کمپینهای خود را فقط با هدف اینکه مشتریان و مخاطبان خود را تشویق به خرید این برند کنید راه اندازی کنید. بسیاری از برندها هستند که فقط با هدف معرفی برند خود یا تشویق مخاطبان به خرید برندشان هزینه های زیادی را صرف تبلیغ در اینستاگرام می کنند.

سه) بالا بردن حجم بازدید

هدف سوم شما از راه اندازی کمپین می تواند بالا بردن حجم بازدید مخاطبان باشد. می توانید یک کمپین جداگانه نیز طراحی کنید که هدف آن فقط  بالا بردن بازدید از صفحه شما باشد.

برای رسیدن به این هدفهای کمپینها می توانید از موارد زیر استفاده کنید.

۱) تلاش برای پیدا کردن مخاطبان تازه

سعی کنید به مخاطبهای جدید دسترسی پیدا کنید. اینکه برند شما را مخاطبان بشناسند از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر نتوانید مشتریان جدید پیدا کنید برند شما مشکلات زیادی در آینده خواهد داشت. اگر مخاطبان جدید بیشتری را بتوانید جلب کنید ، میزان بازدید از محصولات شما نیز افزایش پیدا می کند.

۲) ترافیک سایت

سعی کنید با کلید واژه هایی که با هدفهای مشخص شده برای کمپین ها در بالا گفته شد میزان ترافیک سایت خود را افزایش دهید. می توانید کلمات کلیدی را به گونه ای انتخاب کنید که میزان سئو را افزایش دهید. استفاده از این ترافیک های سایتی می تواند یکی از راههای موفقیت شما در کمپین های مختلفی باشد که راه اندازی می کنید.

۳) افزایش ارتباط با مخاطبان

همگی این فعالیتها و راه اندازی کمپین ها به دلیل افزایش ارتباط با مشتریانتان است. بنابراین ، سعی کنید محتواهای تبلیغاتی و کمپین های شما به گونه ای باشد که مخاطبان و مشتریانتان بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند.

۴) استفاده از اپ ها

هم اکنون بسیاری از برندها ، اپ های ویژه خود را طراحی کرده اند. شما نیز می توانید از کمپین های خود می توانید برای تبلیغ و ترغیب مشتریان به نصب اپ هایتان استفاده کنید.

۵) تشویق به خرید

در نهایت ، همه تلاشهای شما برای این است که بتوانید میزان بیشتری از محصولات خود را به مشتریان بفروشید. این هدف ، اهمیت زیادی دارد. بسیاری از شرکتها و برندها نیز هستند که در این زمینه با مشکلات زیادی مواجه هستند. اما کمپین ها از جمله روشهایی هستند که می توانید به شکل موثری از آن برای افزایش فروش خود استفاده کنید.


تبلیغ در اینستاگرام از تولید محتوا تا کمپین (قسمت اول)

جهت مشاهده خدمات تبلیغات اینترنتی به این صفحه مراجعه نمایید.

فروش بدون سود با چه هدفی انجام می شود ؟!

از کنار یک فروشگاه رد می شویم در حالی که روی شیشه آن نوشته شده ” رب گوجه فرنگی ۹ هزار تومان” ، با تعجب ، مجدداً نوشته روی آن را می خوانیم. اما به خوبی می دانیم که قیمت معمول آن در بازار تا ۱۸ هزار تومان وجود دارد. تعجب ما باز هم برانگیخته […]

The post فروش بدون سود با چه هدفی انجام می شود ؟! appeared first on بازاریابی , مشاور بازاریابی , آموزش بازاریابی | پارک بازاریابی ایران.

از کنار یک فروشگاه رد می شویم در حالی که روی شیشه آن نوشته شده ” رب گوجه فرنگی ۹ هزار تومان” ، با تعجب ، مجدداً نوشته روی آن را می خوانیم.

اما به خوبی می دانیم که قیمت معمول آن در بازار تا ۱۸ هزار تومان وجود دارد. تعجب ما باز هم برانگیخته می شود و شاید این فکر به ذهنمان برسد که کیفیت آن پائین است یا ایرادی در آن وجود دارد که با این قیمت به فروش می رسد. زمانی که به فروشگاه مراجعه می کنیم کاملاً متجب می شویم زیرا این رب گوجه فرنگی از یک برند شناخته است که قیمتی که فروشگاه برای آن تعیین کرده بسیار پائین تر از قیمتی است که روی بسته بندی آن نوشته شده است.

ترغیب می شویم تعدادی از این رب گوجه ها را بخریم تا سود بیشتری به دست آوریم. ممکن است چند عدد رب گوجه فرنگی بخرید و از آنجایی که  شما به خاطر این سود کم نظیرتان احساس خوشحالی می کنید چند محصول دیگر نیز خریداری کنید و شاید همان جا با چند نفر تماس بگیرید و این قیمت استثنایی را به اطلاع آنها برسانید تا برای خرید به این فروشگاه مراجعه کنند. همچنین برای همیشه این فروشگاه را جزء مراکز خرید خود انتخاب کنید. زیرا احساس می کنید خرید از آنجا همیشه می تواند برای شما منفعت داشته باشد.

با این مثال ، به خوبی می توانید متوجه شوید که سودی که این فروشگاه ها یا شرکتها به دست می آورند  چگونه است ؟ ترغیب شما به خرید بیشتر از همان کالایی که با قیمت ارزان تر به فروش می رسد موجب سود بیشتر فروشنده ها نیز خواهد شد چرا که تعداد فروش آنها افزایش پیدا می کند. از طرفی ، توانسته اند شما را مجدد به فروشگاه خود بیاورند و شاید شما را به عنوان یک تبلیغ گر فروشگاه خود در میان مشتریان داشته باشند. بنابراین ، کاملاً مشخص است که این تخفیف تا چه حد می تواند برای آنها جنبه تبلیغاتی و در نهایت سود داشته باشد.

بر اساس تجربیات مشاوره بازاریابی ، معمولاً فروشندگان و صاحبان فروشگاه ها و شرکتها ، برای اینکه میزان فروش خود را بالا ببرند یا از این روش بازاریابی بدون سود ، بیشترین بهره را ببرند از روشهای دیگری نیز در کنار آن استفاده می کنند. از جمله این روشها می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.

یک) افراد موثر

اگر شبکه های تلویزیونی را باز کنید و نگاهی به پیامهای بازرگانی و تبلیغاتی بیندازید خواهید دید که تعداد تبلیغ هایی که توسط بازیگران مشهور ، فوتبالیستها و هنرمندان انجام می شود بسیار زیاد شده است. تا چند وقت پیش از این گونه تبلیغ ها چندان زیاد نبود اما در ماههای اخیر بسیار زیاد شده است. علت افزایش این دسته از تبلیغ ها به دلیل آگاهی از اثری است که افراد موثر بر ذهن و احساس افراد می گذارند. اگر شما نیز می خواهید از فروش بدون سود مانند مثال رب گوجه فرنگی که زدیم استفاده کنید.

بنابراین ، ناچار هستید از طریق روشهای مکمل در کنار آن ، میزان سود خود را  بالا نگه دارید. این احتمال هم وجود دارد که برخی از مشتریان شما فقط از همان کالایی که تخفیف خورده است استفاده کنند و شاید به فکر بازگشت به فروشگاه شما نیز نباشند. بنابراین ، از روشهای مختلف برای نگهداری و حفظ مشتریان خود باید استفاده کنید. یکی از این روشها ، استفاده از افراد موثر و مشهور در تبلیغات است. تجربه نشان داده است افرادی که از نظر مردم محبوب و سرشناس هستند ترغیب گر قدرتمندی برای افراد به حساب می آیند.

به همین دلیل است که برای تبلیغ محصولات مختلف از مواد غذایی و شوینده ها تا خودرو و سایر محصولات از افراد مشهور یا سلبریتی ها استفاده می کنند. این روش در سایر کشورهای جهان ، از دیرباز مورد استفاده قرار می گرفت اما در ایران در سالهای اخیر به ویژه امسال بسیار زیاد به چشم می خورد.

دو) استفاده از پیامهای ویدئویی

یکی دیگر از روشهای موثر در بازاریابی که می تواند در کنار فروش بدون سود ، برای شما مفید باشد ، استفاده از پیامهای تبلیغاتی ویدئویی است. پیامهای ویدئویی به شما کمک می کند بتوانید با کیفیت بالایی ، محتوای تبلیغاتی خود را تهیه کنید و در اختیار مشتریان قرار دهید. پس سعی کنید این ویدئوها را تهیه کنید و در کنار روشهای دیگر بازاریابی به ویژه در فروش بدون سود در اختیار مشتریان خود قرار دهید.

نظر شما

The post فروش بدون سود با چه هدفی انجام می شود ؟! appeared first on بازاریابی , مشاور بازاریابی , آموزش بازاریابی | پارک بازاریابی ایران.

فروش بدون سود با چه هدفی انجام می شود ؟!

از کنار یک فروشگاه رد می شویم در حالی که روی شیشه آن نوشته شده ” رب گوجه فرنگی ۹ هزار تومان” ، با تعجب ، مجدداً نوشته روی آن را می خوانیم. اما به خوبی می دانیم که قیمت معمول آن در بازار تا ۱۸ هزار تومان وجود دارد. تعجب ما باز هم برانگیخته […]

The post فروش بدون سود با چه هدفی انجام می شود ؟! appeared first on بازاریابی , مشاور بازاریابی , آموزش بازاریابی | پارک بازاریابی ایران.

از کنار یک فروشگاه رد می شویم در حالی که روی شیشه آن نوشته شده ” رب گوجه فرنگی ۹ هزار تومان” ، با تعجب ، مجدداً نوشته روی آن را می خوانیم.

اما به خوبی می دانیم که قیمت معمول آن در بازار تا ۱۸ هزار تومان وجود دارد. تعجب ما باز هم برانگیخته می شود و شاید این فکر به ذهنمان برسد که کیفیت آن پائین است یا ایرادی در آن وجود دارد که با این قیمت به فروش می رسد. زمانی که به فروشگاه مراجعه می کنیم کاملاً متجب می شویم زیرا این رب گوجه فرنگی از یک برند شناخته است که قیمتی که فروشگاه برای آن تعیین کرده بسیار پائین تر از قیمتی است که روی بسته بندی آن نوشته شده است.

ترغیب می شویم تعدادی از این رب گوجه ها را بخریم تا سود بیشتری به دست آوریم. ممکن است چند عدد رب گوجه فرنگی بخرید و از آنجایی که  شما به خاطر این سود کم نظیرتان احساس خوشحالی می کنید چند محصول دیگر نیز خریداری کنید و شاید همان جا با چند نفر تماس بگیرید و این قیمت استثنایی را به اطلاع آنها برسانید تا برای خرید به این فروشگاه مراجعه کنند. همچنین برای همیشه این فروشگاه را جزء مراکز خرید خود انتخاب کنید. زیرا احساس می کنید خرید از آنجا همیشه می تواند برای شما منفعت داشته باشد.

با این مثال ، به خوبی می توانید متوجه شوید که سودی که این فروشگاه ها یا شرکتها به دست می آورند  چگونه است ؟ ترغیب شما به خرید بیشتر از همان کالایی که با قیمت ارزان تر به فروش می رسد موجب سود بیشتر فروشنده ها نیز خواهد شد چرا که تعداد فروش آنها افزایش پیدا می کند. از طرفی ، توانسته اند شما را مجدد به فروشگاه خود بیاورند و شاید شما را به عنوان یک تبلیغ گر فروشگاه خود در میان مشتریان داشته باشند. بنابراین ، کاملاً مشخص است که این تخفیف تا چه حد می تواند برای آنها جنبه تبلیغاتی و در نهایت سود داشته باشد.

بر اساس تجربیات مشاوره بازاریابی ، معمولاً فروشندگان و صاحبان فروشگاه ها و شرکتها ، برای اینکه میزان فروش خود را بالا ببرند یا از این روش بازاریابی بدون سود ، بیشترین بهره را ببرند از روشهای دیگری نیز در کنار آن استفاده می کنند. از جمله این روشها می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.

یک) افراد موثر

اگر شبکه های تلویزیونی را باز کنید و نگاهی به پیامهای بازرگانی و تبلیغاتی بیندازید خواهید دید که تعداد تبلیغ هایی که توسط بازیگران مشهور ، فوتبالیستها و هنرمندان انجام می شود بسیار زیاد شده است. تا چند وقت پیش از این گونه تبلیغ ها چندان زیاد نبود اما در ماههای اخیر بسیار زیاد شده است. علت افزایش این دسته از تبلیغ ها به دلیل آگاهی از اثری است که افراد موثر بر ذهن و احساس افراد می گذارند. اگر شما نیز می خواهید از فروش بدون سود مانند مثال رب گوجه فرنگی که زدیم استفاده کنید.

بنابراین ، ناچار هستید از طریق روشهای مکمل در کنار آن ، میزان سود خود را  بالا نگه دارید. این احتمال هم وجود دارد که برخی از مشتریان شما فقط از همان کالایی که تخفیف خورده است استفاده کنند و شاید به فکر بازگشت به فروشگاه شما نیز نباشند. بنابراین ، از روشهای مختلف برای نگهداری و حفظ مشتریان خود باید استفاده کنید. یکی از این روشها ، استفاده از افراد موثر و مشهور در تبلیغات است. تجربه نشان داده است افرادی که از نظر مردم محبوب و سرشناس هستند ترغیب گر قدرتمندی برای افراد به حساب می آیند.

به همین دلیل است که برای تبلیغ محصولات مختلف از مواد غذایی و شوینده ها تا خودرو و سایر محصولات از افراد مشهور یا سلبریتی ها استفاده می کنند. این روش در سایر کشورهای جهان ، از دیرباز مورد استفاده قرار می گرفت اما در ایران در سالهای اخیر به ویژه امسال بسیار زیاد به چشم می خورد.

دو) استفاده از پیامهای ویدئویی

یکی دیگر از روشهای موثر در بازاریابی که می تواند در کنار فروش بدون سود ، برای شما مفید باشد ، استفاده از پیامهای تبلیغاتی ویدئویی است. پیامهای ویدئویی به شما کمک می کند بتوانید با کیفیت بالایی ، محتوای تبلیغاتی خود را تهیه کنید و در اختیار مشتریان قرار دهید. پس سعی کنید این ویدئوها را تهیه کنید و در کنار روشهای دیگر بازاریابی به ویژه در فروش بدون سود در اختیار مشتریان خود قرار دهید.

نظر شما

The post فروش بدون سود با چه هدفی انجام می شود ؟! appeared first on بازاریابی , مشاور بازاریابی , آموزش بازاریابی | پارک بازاریابی ایران.

Swiss Trade Channel for Iran Fully Operational

The United States and Switzerland formally launched a humanitarian trade channel on Thursday that will allow companies to trade food, medicine and other critical supplies with Iran. 
Reuters said the US Department of the Treasury announced that the …

The United States and Switzerland formally launched a humanitarian trade channel on Thursday that will allow companies to trade food, medicine and other critical supplies with Iran.  Reuters said the US Department of the Treasury announced that the Swiss Humanitarian Trade Agreement  (SHTA) is...

انواع اختلال شخصیت در کودکان و روشهای درمان آن

اختلال شخصیت در کودکان را می توان این طور تعریف کرد که یک الگو و نمونه ثابت و مداوم از اعمال و رفتار و نیز تجربه […]

نوشته انواع اختلال شخصیت در کودکان و روشهای درمان آن اولین بار در مرکز تحقیقات هوش نیک. پدیدار شد.

اختلال شخصیت در کودکان را می توان این طور تعریف کرد که یک الگو و نمونه ثابت و مداوم از اعمال و رفتار و نیز تجربه و آزمودگی درونی که به شکل بسیار قابل توجهی با توقعاتی که از وضعیت فرهنگی فرد هست و پیش بینی می شود فرق داشته و متمایز باشد.

تغییر ناپذیر ، ناسازگار و غیر عادی باشد.

دلایل ایجاد اختلال شخصیت کودکان

عده ای از متخصصان بر این باورند که اختلالات شخصیتی به دلیل تجربیات ابتدایی که بازدارنده ی رشد و بلوغ الگوهای رفتاری و ذهنی شده اند ایجاد و نمایان گردیده اند.

عده ی دیگری از کارشناسان معتقدند که عوامل ژنتیکی یا بیولوژیکی در پدیدار شدن اختلالات شخصیتی نقش دارند. اگر چه تا این زمان بر سر یک علت واضح و مسلم نتیجه ای به دست نیامده است ، اما تلفیقی از سابقه ی وارثتی و عوامل محیطی در پیدایش اختلالات شخصیتی موثرند.

انواع اختلالات شخصیتی کودکان

 • بدبین (پارانوئید)

این دسته افراد از سوظن و بدگمانی نامعقولی برخودار هستند که موضع دفاعی و پس زنی و حساسیت پیش از اندازه ای در ارتباط با سایر افراد دارند.

 • منزوی (اسکیزویید)

خشک ، بی میل و بی شوق و هیجان هستند و در ایجاد رابطه با سایرین دچار مشکلاتی هم می باشند. این دسته افراد منزوی ، کمرو و خرافه پسند می باشند.

 • وسواسی

دارای افکار و رفتارهای افراطی و غیر واقع گرایانه ، داشتن خلق و خوی مقرراتی و غیرقابل انعطاف و نیز نامطمئن هستند که احتیاجات عادی و طبیعی خود را کنترل می نمایند.

 • نمایشی (هیستریک)

تابع ، عدم بلوغ ذهنی ، حساس ، سریع التاثیر ، پیوسته به دنبال تشویق و جلب توجه سایرین می باشند.

 • خودشیفته (نارسیستیک)

این گونه اشخاص از یک اعتماد به نفس افراطی و کاذب برخوردارند و به قدرت زیاد علاقمندند. در رابطه با سایر افراد بی میل و بی تفاوتند و طالب و راغب توجه سایرین هستند. تصور می کنند که لایق توجه ویژه و خاصی هستند.

 • دوری گزین (اجتنابی)

خودباوری ضعیف ، استرس و دلهره و عکس العمل بیش از اندازه در ارتباط با پذیرفته نشدن ، از لحاظ اجتماعی منزوی و تابع می باشند.

 • وابسته

این افراد از خصوصیاتی نظیر تابع ، تاثیرپذیر ، در تصمیم و انتخاب ضعیف و بی اعتماد برخوردار هستند. بی علاقه ، کج خلق ، نازک نارنجی ، بی مبالات و از قدرت و مدیر شدن و رهبری واهمه دارند.

 • ضداجتماعی

از خود راضی ، سرد و بی احساس ، نامرتب ، هردمبیل و نترس هستند. از تجربه های گذشته پند نمی گیرند و در کار و تحصیل ناکام می باشند.

 • بینابینی

حساس ، کج خلق و شخصیت بی ثباتی دارند. هیجانات و احساسات خود را به شکل نادرست و نامناسب بروز می دهند. قادر به مهار و مدیریت خود نیستند. واجد مشکلات هویتی هستند و ممکن است به خودزنی و یا خودکشی اقدام و دست زنند.

عوامل افزایش دهنده خطر اختلالات شخصیتی کودکان

 • داشتن زمینه و پیشینه بدرفتاری سایرین با شخص در دوره ی کودکی
 • داشتن زمینه و پیشینه خانوادگی و ژنتیکی در اختلالات خلقی و شخصیتی

پیامدهای احتمالی اختلال شخصیت کودک

 • برخورداری از مشکلاتی نظیر تعامل با سایر افراد ، حفظ شغل و حرفه ، افسردگی و اضطراب
 • مصرف بیش از حد داروها
 • مقید نبودن به تکمیل روند درمان
 • خودکشی در سنین بالاتر

درمان اختلالات شخصیتی در کودکان

۱ـ درمان روان شناختی ( خانواده درمانی و گروه درمانی)

روش های تغییر و تحول در اعمال و رفتار با بهره گیری از آموختن مهارت های اجتماعی ، تایید و ترغیب رفتارهای صحیح و مناسب ، آموزش و فراگیری کنترل هیجانات و احساسات ، آنالیز فردی از اعمال و رفتار ، تعهد و پاسخگویی در قبال رفتار و اعمال خود.

۲ـ درمان با استفاده از داروها

داروی خاصی برای درمان اختلالات شخصیتی موجود نیست. ولی ممکن است که داروهایی برای درمان بیماری های همراه با آن تجویز گردد. نظیر داروهای ضد روان پریشی ، ضد استرس ، ضد افسردگی و …

گردآوری مطلب توسط کارشناس هوش کودک  در مرکز هوش نیک


موضوعات مرتبط :

سازگاری

افسردگی در کودکان

خوابگردی و خواب بد کودکان

اختلال یادگیری

کمبود توجه در کودکان

اضطرای جدایی در کودکان

تیک در کودکان

بیش فعالی در کودکان

تست هوش کودکان

 

نوشته انواع اختلال شخصیت در کودکان و روشهای درمان آن اولین بار در مرکز تحقیقات هوش نیک. پدیدار شد.

انواع اختلال شخصیت در کودکان و روشهای درمان آن

اختلال شخصیت در کودکان را می توان این طور تعریف کرد که یک الگو و نمونه ثابت و مداوم از اعمال و رفتار و نیز تجربه […]

نوشته انواع اختلال شخصیت در کودکان و روشهای درمان آن اولین بار در مرکز تحقیقات هوش نیک. پدیدار شد.

اختلال شخصیت در کودکان را می توان این طور تعریف کرد که یک الگو و نمونه ثابت و مداوم از اعمال و رفتار و نیز تجربه و آزمودگی درونی که به شکل بسیار قابل توجهی با توقعاتی که از وضعیت فرهنگی فرد هست و پیش بینی می شود فرق داشته و متمایز باشد.

تغییر ناپذیر ، ناسازگار و غیر عادی باشد.

دلایل ایجاد اختلال شخصیت کودکان

عده ای از متخصصان بر این باورند که اختلالات شخصیتی به دلیل تجربیات ابتدایی که بازدارنده ی رشد و بلوغ الگوهای رفتاری و ذهنی شده اند ایجاد و نمایان گردیده اند.

عده ی دیگری از کارشناسان معتقدند که عوامل ژنتیکی یا بیولوژیکی در پدیدار شدن اختلالات شخصیتی نقش دارند. اگر چه تا این زمان بر سر یک علت واضح و مسلم نتیجه ای به دست نیامده است ، اما تلفیقی از سابقه ی وارثتی و عوامل محیطی در پیدایش اختلالات شخصیتی موثرند.

انواع اختلالات شخصیتی کودکان

 • بدبین (پارانوئید)

این دسته افراد از سوظن و بدگمانی نامعقولی برخودار هستند که موضع دفاعی و پس زنی و حساسیت پیش از اندازه ای در ارتباط با سایر افراد دارند.

 • منزوی (اسکیزویید)

خشک ، بی میل و بی شوق و هیجان هستند و در ایجاد رابطه با سایرین دچار مشکلاتی هم می باشند. این دسته افراد منزوی ، کمرو و خرافه پسند می باشند.

 • وسواسی

دارای افکار و رفتارهای افراطی و غیر واقع گرایانه ، داشتن خلق و خوی مقرراتی و غیرقابل انعطاف و نیز نامطمئن هستند که احتیاجات عادی و طبیعی خود را کنترل می نمایند.

 • نمایشی (هیستریک)

تابع ، عدم بلوغ ذهنی ، حساس ، سریع التاثیر ، پیوسته به دنبال تشویق و جلب توجه سایرین می باشند.

 • خودشیفته (نارسیستیک)

این گونه اشخاص از یک اعتماد به نفس افراطی و کاذب برخوردارند و به قدرت زیاد علاقمندند. در رابطه با سایر افراد بی میل و بی تفاوتند و طالب و راغب توجه سایرین هستند. تصور می کنند که لایق توجه ویژه و خاصی هستند.

 • دوری گزین (اجتنابی)

خودباوری ضعیف ، استرس و دلهره و عکس العمل بیش از اندازه در ارتباط با پذیرفته نشدن ، از لحاظ اجتماعی منزوی و تابع می باشند.

 • وابسته

این افراد از خصوصیاتی نظیر تابع ، تاثیرپذیر ، در تصمیم و انتخاب ضعیف و بی اعتماد برخوردار هستند. بی علاقه ، کج خلق ، نازک نارنجی ، بی مبالات و از قدرت و مدیر شدن و رهبری واهمه دارند.

 • ضداجتماعی

از خود راضی ، سرد و بی احساس ، نامرتب ، هردمبیل و نترس هستند. از تجربه های گذشته پند نمی گیرند و در کار و تحصیل ناکام می باشند.

 • بینابینی

حساس ، کج خلق و شخصیت بی ثباتی دارند. هیجانات و احساسات خود را به شکل نادرست و نامناسب بروز می دهند. قادر به مهار و مدیریت خود نیستند. واجد مشکلات هویتی هستند و ممکن است به خودزنی و یا خودکشی اقدام و دست زنند.

عوامل افزایش دهنده خطر اختلالات شخصیتی کودکان

 • داشتن زمینه و پیشینه بدرفتاری سایرین با شخص در دوره ی کودکی
 • داشتن زمینه و پیشینه خانوادگی و ژنتیکی در اختلالات خلقی و شخصیتی

پیامدهای احتمالی اختلال شخصیت کودک

 • برخورداری از مشکلاتی نظیر تعامل با سایر افراد ، حفظ شغل و حرفه ، افسردگی و اضطراب
 • مصرف بیش از حد داروها
 • مقید نبودن به تکمیل روند درمان
 • خودکشی در سنین بالاتر

درمان اختلالات شخصیتی در کودکان

۱ـ درمان روان شناختی ( خانواده درمانی و گروه درمانی)

روش های تغییر و تحول در اعمال و رفتار با بهره گیری از آموختن مهارت های اجتماعی ، تایید و ترغیب رفتارهای صحیح و مناسب ، آموزش و فراگیری کنترل هیجانات و احساسات ، آنالیز فردی از اعمال و رفتار ، تعهد و پاسخگویی در قبال رفتار و اعمال خود.

۲ـ درمان با استفاده از داروها

داروی خاصی برای درمان اختلالات شخصیتی موجود نیست. ولی ممکن است که داروهایی برای درمان بیماری های همراه با آن تجویز گردد. نظیر داروهای ضد روان پریشی ، ضد استرس ، ضد افسردگی و …

گردآوری مطلب توسط کارشناس هوش کودک  در مرکز هوش نیک


موضوعات مرتبط :

سازگاری

افسردگی در کودکان

خوابگردی و خواب بد کودکان

اختلال یادگیری

کمبود توجه در کودکان

اضطرای جدایی در کودکان

تیک در کودکان

بیش فعالی در کودکان

تست هوش کودکان

 

نوشته انواع اختلال شخصیت در کودکان و روشهای درمان آن اولین بار در مرکز تحقیقات هوش نیک. پدیدار شد.

تقویت هوش کودک چگونه است؟ خوراکی برای هوش کودک چیست؟

بچه ها فهم و بینش صحیح و کاملی از به دست آوردن پول و درآمد و ارزش و اهمیت این مساله ندارند. بدین علت پرورش و […]

The post تقویت هوش کودک چگونه است؟ خوراکی برای هوش کودک چیست؟ appeared first on استعدادیابی | تست هوش کودک.

بچه ها فهم و بینش صحیح و کاملی از به دست آوردن پول و درآمد و ارزش و اهمیت این مساله ندارند. بدین علت پرورش و تقویت هوش مالی کودکان در سنین کم نقش فراوان و چشمگیری در دست یافتن به کامیابی و پیروزی آنان در بزرگ سالی دارد و قادر است آینده کاری و مالی آن ها را دگرگون سازد.

هوش اقتصادی و مالی کمابیش در تمام کودکان وجود دارد ، ولی شمار اندکی از آنان از آن بهره می گیرند. روش های بسیاری جهت فراگیری مقوله های مالی یافت می شود. در دوره ها و کلاس های آموزشی پرورش و تقویت هوش مالی کودک ، با در نظر گرفتن کارها و قابلیت های کودکان و نشانه ها و راهنماهای کلیدی نظیر فعالیت های جمعی ، پرسشگری و قابلیت حل و آنالیز مسائل به آنان نمره و امتیاز داده خواهد شد و سپس قادر خواهند بود نقاط مثبت و منفی خود را شناسایی و بر روی تقویت و یا کاهش آن ها کار نمایند.

شربت برای هوش کودک

بسیاری از والدین به دنبال شربت برای هوش کودک خود هستند تا به کمک آن بهره هوشی کودک را بالا ببرند. بهره هوشی آدمی تا حدود زیادی به محیط زندگی وی وابسته می باشد. در صورتی که به بهره هوشی پدر و مادر و فرزندان دقت نمایید متوجه می شوید که ارتباط مستقیمی میان آن ها وجود دارد. همچنین صفات و ویژگی های وراثتی افراد تابع محیط پیرامون و وضعیت زندگی آنان افزایش و یا کاهش می یابد. یک خانواده ی  حامی و پر مهر موجب بالا بردن سطح بهره هوشی فرزندان خود می شوند ، بدین علت که این خانواده پرورش و رشد کودک خود را در همه ی جوانب تحت نظر دارد و با ایجاد فضایی سالم ، صمیمی ، با آرامش وضعیت مطلوبی را جهت پرورش و افزایش هوش کودک مهیا می سازد.

اگر چه رشد هوش آدمی از زمان نوزادی شروع خواهد شد ولی این موضوع با اهمیت را هم می بایست در نظر داشت که تغذیه مادر در زمان بارداری در این زمینه موثر خواهد بود. از این رو نخستین مساله ای که مادران می بایست به آن دقت ویژه ای داشته باشند تغذیه سالم و مغذی در طی این دوران می باشد.

قصه گویی ، خواندن کتاب ، انجام فعالیت ها و بازی های ذهنی و فکری ، کارهای دستی و … نیز در پرورش و افزایش هوش کودکان تاثیرگذار می باشد. در واقع بازی و تغذیه تاثیر قابل توجه و برجسته ای در رشد و پرورش هوش کودکان خواهند داشت. در خصوص تعدادی از فعالیت ها و بازی ها پدیده خودانگیخته به وجود می آید ، زیرا کودک احتیاجی به توضیح ندارد که چگونه به بازی مشغول شود و آن را انجام دهد. توصیه می شود که کودک در فضا و محیطی که بچه های هم سن و سال دیگر نیز حضور دارند به ویژه مهد کودک بازی کند تا رشد هوشی و تعاملات اجتماعی وی بهبود یابد. بنابر آنچه گفته شد، شربت برای هوش کودک وجود ندارد.

قرص هوش کودک - شربت هوش کودک

تقویت هوش کودک

نداشتن تغذیه سالم و مغذی در زمان بارداری و در طی دوران کودکی سبب ایجاد مشکلاتی در آموزش و فراگیری کودک و وهله های آتی زندگی وی خواهد شد. پدر و مادر قادرند با تهیه تغذیه سالم و مناسب و شربت جهت رشد هوش کودک به افزایش سطح هوشی او کمک شایانی نمایند. تغذیه سالم و مغذی جهت رشد هوش کودک در برگیرنده ی همه ی مواد غذایی از جمله پروتئین ، ویتامین ، کربوهیدرات ، مواد معدنی و دیگر مواد مغذی است. تغذیه مناسب و کامل در طی دوره ی نوزادی و محرک های فکری در طی دوره قبل از دبستان بر روی سطح بهره هوشی کودکان اثرگذاری فراوانی خواهد داشت.همچنین تمرینات بدنی هوازی سبب بهبود توان فکری کودکان می شود.

نکات مهم در حین خرید محصولات غذایی برای کودکان

ـ در زمان خرید مواد غذایی به تاریخ ساخت و انقضا محصولات توجه نمایید و از خرید فرآورده های تاریخ منقضی اجتناب نمایید.

ـ در صورتی که از تاریخ انقضا فرآورده های غذایی به ویژه مواد گوشتی نگذشته است اما ظاهر و بوی غیرطبیعی و نامطبوعی دارند از خرید آن ها بپرهیزید.

ـ از خرید فرآورده هایی که از بسته بندی مخدوش و معیوب برخوردارند اجتناب کنید.

ـ میوه ها و تخم مرغ هایی که معیوب و ترک دار هستند را خریداری نکنید.

ـ محصولاتی نظیر لبنیات ، آب میوه پاستوریزه و انواع گوشت را حتماً از درون یخچال بردارید و خریداری کنید.

مرکز استعدادیابی کودکان         تست هوش کودک       پرورش هوش کودک

The post تقویت هوش کودک چگونه است؟ خوراکی برای هوش کودک چیست؟ appeared first on استعدادیابی | تست هوش کودک.