سن عقلی چیست؟ تست محاسبه سن عقلی

تست محاسبه سن عقلی سن عقلی چیست؟ سن عقلی سنی می باشد که رشد و تکامل عقلایی شخص را نمایان می سازد. سن تقویمی  برای تمام […]

نوشته سن عقلی چیست؟ تست محاسبه سن عقلی اولین بار در مرکز تحقیقات هوش نیک. پدیدار شد.

تست محاسبه سن عقلی

سن عقلی چیست؟

سن عقلی سنی می باشد که رشد و تکامل عقلایی شخص را نمایان می سازد. سن تقویمی  برای تمام افراد به یک سرعت سپری می شود و شخص در سپری شدن آن دخیل نخواهد بود. ولی سن عقلی با در نظر گرفتن عواملی نظیر ژنتیک ، تعذیه ، خانواده ، محیط ، تربیت و آموزش اجتماعی قادر است کمتر و زیادتر از سن تقویمی باشد.

سن عاطفی چیست؟

سن عاطفی اشاره به استنباط ، درک و احساس درونی شخص از سن و سال خود است. در حقیقت سن عاطفی ، سن روحیات درونی شما می باشد. اغلب افراد بر این عقیده اشتباه ، تصور می کنند که سن عاطفی می بایست هماهنگ با سن تقویمی بیشتر شود.

چگونه به وسیله آزمون سن عقلی از سن حقیقی تان اطلاع یابید؟

در اغلب مواقع سن عقلی را با تست های IQ می سنجند. شما قادرید به وسیله آزمون و ست های سن عقلی پی ببرید که سن عقلی تان به طور دقیق چقدر است و به علاوه هماهنگ با این سن ، چه ویژگی های رفتاری را زیادتر ابزار می کنید. با آگاهی از این قابلیت و استعداد شما  ، مدیریت  تعاملات مختلف با افراد گوناگون و پیشرفت و موفقیت  در زمینه های کاری ، تحصیلی و امور زندگی بالا می رود.

چگونگی انجام آزمون تست سن عقلی

نخست گالتون در کتاب خود این دیدگاه را بازگو نمود که قابلیت ها و مهارت های ذهنی آدمی را می توان مورد سنجش قرار داد. بر طبق این تئوری ، بینه و سیمون آزمونی به منظور سنجش هوش تهیه کردند که آزمون سن عقلی اسم گذاری شد. آزمون بینه و سیمون بر توصیف زیر برقرار می باشد:

در معنای هوش ، قابلیت و نبوغ ذهنی اساسی یافت می شود. این نبوغ و قابلیت ذهنی ، قدرت و توانمندی قضاوت کردن است و می توان آن را توانایی و مهارت ذهنی شخص جهت هماهنگی و سازگاری با محیط تعریف کرد. از این رو قضاوت ، ادراک ، تجزیه و تحلیل خوب جزو فعالیت های بنیادی هوش به حساب می آیند.

بینه به وسیله ی آزمون سن عقلی پی برد که تناسب سن عقلی کودک به سن تقویمی اش کمابیش در همه ی فازهای رشد وی پایدار و دایمی می باشد. به طور نمونه ، کودکی که در ۶ سالگی سن عقلی وی ۴ سال می باشد. به گمان بسیار در سن ۱۲ سالگی سن عقلی او ۸ سال خواهد بود. بدین معنی که سن عقلی این کودک نسبت به سن عقلی کودک استاندارد پیوسته نسبت ۱ به ۲ می باشد.

نسبت پایدار و دائمی کمابیش سن تقویمی و سن عقلی را هوش بهر یا IQ نامگذاری کرده اند. این تست و معادله پایه و اساس تمام برآوردها و اندازه گیری های قابلیت های ذهنی شد.

جهت به دست آوردن بهره هوشی ، سن عقلی آزمودنی بر سن تقویمی تقویم می شود:

۲ تقسیم بر ۴ برابر با یک دوم یا ۵/۰ می شود. با ضرب نمودن این عدد در ۱۰۰ ، عدد ۵۰ حاصل می شود که بهره هوشی کودک مورد توجه است.

در نمونه ای دیگر ، در صورتی که سن عقلی یک شخص ۲۰ ساله ، نزدیک به ۱۵ سال باشد. فرمول آن چنین است: ۱۵ تقسیم بر ۲۰ که عدد ۵/۷ تقسیم بر ۱۰ یا ۷۵/۰ حاصل می شود ، با ضرب این عدد در ۱۰۰ عدد ۷۵ به دست می آید که ضریب هوشی این شخص می باشد. بر این اساس بهره هوشی شخصی که سن عقلی اش ۱۵ و سن تقویمی اش هم ۱۵ می باشد. یک به یک یا همان ۱۰۰  می باشد.

شخصی که سن تقویمی او ۱۸ ولی سن عقلی اش ۲۲ می باشد از بهره هوشی ۲۲/۱ برابر ۱۲۲ برخوردار می باشد. توجه کنید هنگامی که گفته می شود فردی در سن ۴۰ سالگی دارای بهره هوشی ۱۶۰ می باشد. یعنی ضرب ۱۶۰ در ۴۰ تقسیم بر ۱۰۰ که برابر با ۶۴ می شود و سن عقلی این شخص به اندازه یک شخص ۶۴ساله می باشد. اکنون سوال این است که در جهان حقیقی و در تجربه هرشخص ۶۴ ساله حدوداً دو برابر شخص ۴۰ ساله دارای قابلیت ها و تجارب ذهنی است. در جواب باید گفت که تئوری اندازه گیری هوش و روش های ارزیابی ضریب عددی برای هوش مرتبط به زمان رشد و تکامل کودک می باشد.

 

نوشته سن عقلی چیست؟ تست محاسبه سن عقلی اولین بار در مرکز تحقیقات هوش نیک. پدیدار شد.